Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

partner - bg

gallery - bg

Партньори

Syntea S.A.

Syntea SA (преди Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.) действа на образователния пазар повече от 10 години. Системата за доставката на компетентностни услуги, включваща обучение, сертифициране, практики и стажове,както и посредничество за работа, позволява  на нашите клиенти  (физически и юридически лица , институции и организации) да преминат през целия образователен процес, от анализ на компетентностни предиспозиции, дообучение и консултации, професионална практика, чак до намиране и оптимизиране на заетостта. Разработената от нас система е напълно съвместима с идеята за професионална мобилност, както и пригодена към най-важните направления на европейскaта и световна образователната политика.

По време на досегашната дейност, придобихме над 65 милиона полски злоти за реализация на образователни проекти с местен, национален и транснационален обхват, обучихме повече от 45 000 души и издадохме повече от 50 000 сертификата. В мрежата Syntea Education Partners, съсредоточваме повече от 100 обществени и търговски субекти, действащи на образователния и консултaнтския пазар, както и на пазара на труда в Полша и в чужбина (особено в Централна и Източна Европа).

За повече информация относно Syntea S.A.: http://syntea.pl/

Syntea SA

ул. Войчиеховска 9a, етаж 3

20-704 Люблин

Телефон: (81) 45 21 400

Fax: (+48)81 45 21 401

Hafelekar Consultancy Ltd.

Hafelekar Consultancy, създаден през 2001 г. и се специализирa  в личностното, организационно и регионално развитие, социалните качествени и количествени изследвания, както и в управлението на проекти. Нашите клиенти са частни и обществени организации, организации non-profit в Австрия, Германия и Италия.

ЕС проекти: Нашият екип има опит в подготовката на предложения и кандидатстване за средства от ЕС, както и в реализацията и оценката на проекти, финансирани от ЕС. Ние сме експерти по въпросите, свързани с идеята за учене през целия живот, неформалните и формални процеси на обучение и кариерно консултиране. В нашите проекти се съсредоточаваме върху създаването на инструменти, подкрепящи средствата за кариерно обучение и учене през целия живот, развитие на електронното обучение, както изследвания, анализ на потребностите и оценка на обучението.

За повече информация относно: www.hafelekar.at

 

Hafelekar Consultancy Schober Ltd.

Maga. Karin Lackner

Bozner Platz 5

6020 Innsbruck

Austria

IDN

IDN е предприятие, специализиращо се в консултиране, създаване, управление, интеграция и прилагане на решения в областта на информационната сигурност и комуникационната мрежа, и по-специално проекти, имащи за цел развитието на нови решения в областта на сигурността на малките и средни предприятия, както и публичните институции. Основната част от нашата дейност е развитие на нови продукти и конкурентни решения, имащи за цел подпомагане на малките и средни предприятия в подобряването на тяхната система за управление.

IDN бе шестото испанско предприятие, което през 2005 г. получи сертификат за стандарт „Система за управление сигурността на информацията”, съгласно със стандарт ISO 27001. Освен това, IDN постоянно работи над интегрирани услуги относно системата за сигурност и обучение, имащи за цеп повишаване на осведомеността касаеща електронното доверие между частния и публичния сектор в региона Кастилия – Ла Манча.

За повече информация относно IDN: www.idn.es

IDN - INNOVACION DESARROLLO Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.l

Poeta García Carbonell 8 bajo

02006 Albacete

SPAIN

CONFORM

CONFORM е мрежа, свързваща национални и международни публични и частни организации (институции, университети, учебни фирми, изследователски центрове, банки, предприятия, работодателски сдружения, международни доброволчески сдружения), които в продължение на години промотираха развитието на културата учене през целия живот на национално и международно равнище

През годините Conform придоби много опит в обучението на хора с различни професионални профили, като се започне от специализирани техници до ръководители на средно ниво и служители в различни сектори (туризъм, промишленост, кредити, здраве и др.)

По този начин, CONFORM засили опита си в областта на изследванията, иновациите и внедряването на електронното и мултимедийни обучения, базирани на "Vocational training value chain", от анализа на потребностите до оценка на ефектите от обучението.

За повече информация относно CONFORM. http://www.conform.it/

CONFORM

Collina Liguorini

Centro Direzionale Banca della Campania

83100 Avellino

ITALIA

e-mail: conform@conform.it 

„Поколения” е сдружение на експерти, работещи в областта на образованието и обучението на възрастни. Желанието на създателите на сдружението е да следват общата европейска идея за Учене през целия живот.

„Поколения” споделя принципите на толерантността и мирното съжителство между различните общности, принципите на гражданското общество и равнопоставеността, европейските политики и ценности, като допринася за изграждането на мост между поколенията.

Основни цели на сдружение „Поколения” са:

  • Да развива, утвърждава, популяризира и трансферира между поколенията националните и духовни ценности в областта на образованието, науката, културата, технологиите и др;
  • Да проучва, разработва и прилага опита, принципите и политиките на останалите страни в областта на интегрирането на хората на възраст 55+, редуциране на поколенческото разделение и диалога между поколенията;
  • Активно да работи и подпомага процеса на управлвние на различията чрез диалог, партньорство и консенсус;

За постигане на целите си сдружението извършва следните дейности:

  • Разработване и осъществяване на проекти на национално и международно ниво, интегриране в социални мрежи на целевите групи за запознаване с най-новите  постижения в областта на практиките и политиките за сближаване и преодоляване на различията между поколенията.  
  • Разработване на програми за обучения;
  • Организиране на обучения и стажове;
  • Иницииране и участие в семинари, кръгли маси, контактни борси, участие в работни групи и др. форуми в изпълнение на основните цели на Сдружението;
  • Разработване на стратегии, програми, анализи, изследвания, прогнози и други прояви с цел изграждане на ефективен диалог между поколенията;

1202 София

България

Ул. „Цар Самуил” 124-Б

Ел. Поща: generationsbg@abv.bg

www.generations-bg.eu

IDEC SA е фирма, която предоставя услуги в областта на консултантството, новите технологии и обучение, със седалище в Пирея, Гърция. Фирмата действа активно, както на гръцкия пазар, така и на международните пазари. Тя е основана през 1989 г. и е постигнала съчетание от опит и ноу-хау, натрупани през годините, заедно с иновациите и идеите на свойте млади колеги.

IDEC разполага с широка гама от знания и продукти в голям спектър от теми.

Нашият подход, фокусиран върху клиента осигурява на нашите клиенти уникален набор от комплексни услуги и подпомага процеса на изграждане на бъдещето, което те желаят.

IDEC S.A.

96, Iroon Polytechniou Avenue

18536 Piraeus

Greece

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/bg/-33