Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

partner - bg

gallery - bg

за проекта

Сигурен бизнес – сертифицирани служители за управление на сигурността на информацията в сектора на малките и средни предприятия, преставлява проект „Трансфер на иновации” по програма  „Учене през целия живот” -„Леонардо да Винчи”. Главната цел на проекта е да се предостави на сектора на малките и средни предприятия знания на тема сигурността на информацията въз основа на опита на партньорите и в съответствие с изискванията за сертифицирано обучение базирано на съвременни образователни техники. Проектът предвижда трансфер на обучителни материали, изготвени в рамките на проекта INSEMOT (програма за обучение, сценарии за електронно обучение), както и трансфер на сертификация VCC (Vocational Competence Certificate), потвърждаваща компетентността на треньорите и участниците в обучението. Тези два обекта на трансфера ще послужат за създаване на иновативно и съвременно обучение за служителите, управляващи информационната сигурност в сектора на малките и средни предприятия. Учебните материали, създадени в рамките на проекта INSEMOT ще бъдат трансферирани от Австрия до Полша, Гърция и България.

Изпълнението на проекта е разделенo на седем етапа (work packages):

1. Управление на проекта

2. Трансфер и пригодяване на учебните материали в съответствие с изискванията за сертифицираното обучение

3. Обучение относно модула информационна сигурност

4. Методика на обучението онлайн и окончателната версия на платформата за електронно обучение

5. Управление на фазата пилотни обучения

6. Разпространяване и използване на резултатите от проекта на национално и европейско равнище

7. Управление на качеството

Целите и предположенията на проекта са в съответствие с целите на програмата „Леонардо да Винчи”. Целта на проекта подкрепя също така сътрудничеството с институциите и организациите, предоставящи обучение, с предприятията, със социалните партньори и техните европейски еквиваленти. Проектът подкрепя сътрудничеството между кариерното обучение и сферата на труда. Обхватът и целите на проекта са в съответствие с Европейския приоритет LEO-TraInno-8 и LEO-TraInno-12. Проектът осигурява също така равенството между жените и мъжете.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/bg/