Δεν μπορείτε να δείτε το email? Πατήστε εδώ για να το ανοίξετε στον browser..
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #01.

 

CISOinSMEs (Certified Information Security Officer in SMEs) εκπαίδευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Γιατί είναι απαραίτηση η εκπαίδευση CISOinSMEs?

image
Υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ και πάνω από το 99,8% είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με λιγότερους από 250 εργαζομένους. Ωστόσο, αν εξετάσουμε τον τομέα των ΜΜΕ, το 92% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ), με λιγότερους από 10 εργαζόμενους.
Οι ΜΜΕ γενικά αναθέτουν τις εργασίες σχετικές με Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε εξωτερικούς συνεργάτες και οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται άμεσα από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σε 7 χώρες έδειξε ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς κατάρτισης για αυτούς τους ανθρώπους, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα μαθήματα κατάρτισης στην ασφάλεια των πληροφοριών έχουν ως στόχο το ήδη τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό και όχι τους ιδιοκτήτες/ διαχειριστές των επιχειρήσεων.
 

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του προγράμματος;

image
Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση για την Ασφάλεια Πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο των γνώσεών τους.
Το πρόγραμμα σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης για τους εκπαιδευτές. Η εκπαίδευση αυτή θα πιστοποιείται με το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας VCC, που θα λαμβάνει κάθε εκπαιδευόμενος/η που συμπληρώνει επιτυχώς το μάθημα προκειμένου να πιστοποιούνται οι δεξιοτήτές του/της στην ασφάλεια των πληροφοριών στις ΜΜΕ.

Τι είναι το VCC?

image
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (VCC) είναι ένα ενιαίο πρότυπο πιστοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, που αναπτύχθηκε στην Πολωνία από το Ινστιτούτο VCC.
Το Ινστιτούτο VCC πραγματοποίησε αναλύσεις που αφορούν τις απαιτήσεις παρακολούθησης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και την ανάλυση των ικανοτήτων και των αναγκών των διαφόρων τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Το πιστοποιητικό VCC επιβεβαιώνει τα ήδη αποκτηθέντα προσόντα σε μη-τυπικά και άτυπα συστήματα και συνάδει με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" της ΕΕ.

Σε ποιούς απευθύνεται η εκπαίδευση;

image
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό των ΜΜΕ που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ΤΠΕ, ιδίως τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες που βρίσκουν μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη κατάλληλης εκπαίδευσης, που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των γνώσεων τους.
Απευθύνεται, επίσης, σε όλους τους οργανισμούς ή ιδρύματα που θέλουν να προσφέρουν στις ΜΜΕ, που είναι πελάτες τους, εκπαίδευση προσανατολισμένη στον τομέα της ασφάλειας των ΤΠΕ.

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

image
Το μοντέλο VCC βασίζεται σε ένα συνδυασμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παραδοσιακών μαθημάτων στην τάξη. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει ακόμα εξετάσεις και το πιστοποιητικό.
Η εκπαίδευση καλλιεργεί τις παρακάτω ικανότητες:
  • Θεωρητικές Επαγγελματικές Ικανότητες
  • Πρακτικές Επαγγελματικές Ικανότητες
  • Γλωσικές Ικανότητες
  • Ικανότητες Επιστήμης της Πληροφορικής
Βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης είναι:
  • Ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Απόκτηση δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με ΤΠΕ
  • Μεθοδολογίες προσαρμοσμένες στις ΜΜΕ για την ανάλυση κινδύνου στις ΤΠΕ
  • Ανάπτυξη σχεδίου ασφαλείας των πληροφοριών για την εταιρεία του κάθε εκπαιδευόμενου

Εταίροι του προγράμματος

image
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς των ΤΠΕ όπως στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης και εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και την ασφάλεια των πληροφοριών. Έχουν επίσης συμμετάσχει ενεργά σε προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το έργο έχει αναπτυχθεί από 8 εταίρους (6 κύριους εταίρους και 3 υποστηρικτές) και από 7 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία και Ρουμανία)
Οι βασικοί εταίροι είναι:

SYNTEA Α.Ε.

image
Η εταιρεία Syntea Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης για περισσότερα από 10 χρόνια. Το σύστημα παροχής ικανοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων κατάρτισης, της πιστοποίησης, της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης και των δραστηριοτήτων ευρέσεως εργασίας μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, ιδρύματα και οργανώσεις, μέσα από την όλη διαδικασία της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την ανάλυση των ικανοτήτων και συνεχίζοντας με την παράδοση μαθημάτων κατάρτισης, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και την οργάνωση της επαγγελματικής πρακτικής για την εξεύρεση και τη βελτιστοποίηση της εργασίας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Syntea είναι συμβατό με την ιδέα της επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων και προσαρμοσμένο στις βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πολιτικής για την εκπαίδευση.
Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έχει λάβει πάνω από 65 εκατ. PLN για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε περισσότερα από 45 000 άτομα και έχει εκδόσει πάνω από 50 000 πιστοποιητικά. Το δίκτυο συνεργατών της Syntea περιλαμβάνει πάνω από 100 δημόσιους και εμπορικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών και στις αγορές εργασίας στην Πολωνία και στο εξωτερικό, με έμφαση στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία SYNTEA Α.Ε.: www.syntea.pl
SYNTEA S.A.
ul. Wojciechowska 9a, όροφος ΙΙΙ
20-704 Lublin
Πολωνία

CONFORM

image
Η CONFORM είναι ένα δίκτυο εθνικών και διεθνών δημόσιων/ ιδιωτικών οργανισμών (ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανισμοί κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες, επιχειρήσεις, ενώσεις εργοδοτών, διεθνείς εθελοντικές ενώσεις) που για χρόνια έχει προωθήσει την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης σε εθνικό/ διεθνές επίπεδο. Η CONFORM διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συνεχή κατάρτιση για ανθρώπους από διαφορετικά επαγγέλματα, που κυμαίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς, σε μεσαία στελέχη και τους εργαζόμενους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων (τουρισμός, βιομηχανία, οικονομία, υγεία κλπ.).
Έχει σημαντική εμπειρία στην έρευνα, την καινοτομία και την εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογών πολυμέσων υψηλής παιδαγωγικής και τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας με βάση την «αλυσίδα αξίας επαγγελματικής κατάρτισης», δηλαδή από την ανάλυση των αναγκών έως την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία CONFORM: http://www.conform.it
CONFORM
Collina Liguorini
Centro Direzionale Banca della Campania
83100 Avellino
ΙΤΑΛΙΑ
Email: conform@conform.it

HAFELEKAR CONSULTANCY LTD.

image
Η συμβουλευτική εταιρεία Hafelekar Consultancy ιδρύθηκε το 2001 και ειδικεύεται στην προσωπική και την οργανωτική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ποιοτική και ποσοτική κοινωνική έρευνα και τη διαχείριση έργων. Οι πελάτες μας είναι ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί και ΜΚΟ στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ιταλία.
ΕυρωπαΙκά έργα της Hafelekar Consultancy: Η ομάδα μας έχει εμπειρία στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, με εμπειρία στη δια βίου μάθηση, τις άτυπες και μη τυπικές διαδικασίες μάθησης και εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Στα έργα μας επικεντρωνόμαστε στο σχεδιασμό μέσων επαγγελματικής υποστήριξης και δια βίου μάθησης, την ανάπτυξη e-learning καθώς και την έρευνα και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και αξιολόγησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Hafelekar: www.hafelekar.at
Hafelekar Consultancy Schober Ltd.
Maga. Karin Lackner
Bozner Platz 5
6020 Innsbruck
ΑΥΣΤΡΙΑ

IDEC Α.Ε.

image
Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων, εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και εκπαίδευσης που βρίσκεται στον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν κατάρτιση, παροχής διαχειριστικών συμβουλών, διασφάλιση της ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερους από 170 οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία IDEC Α.Ε.: www.idec.gr
IDEC Α.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 96
18536 Πειραιάς
ΕΛΛΑΔΑ

ASOCIATION GENERATIONS

image
Η Association GENERATIONS είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στη Σόφια, Βουλγαρία.
Δουλεύουμε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας υποστηρίζοντας της επιχειρήσεις μέσω της καθοδήγησης, της παροχής συμβουλών για τη μεγιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων τους για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε επικεντρώσει τις δραστηριότητές μας στους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, σε μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων σε θέματα όπως η διαχείριση της διαφορετικότητας,η ενίσχυση της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής και η συμβατότητα της εργασίας με τις ευθύνες παροχής φροντίδας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία της διαχείρισης των διαφορών υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών, προσφέροντας κατάρτιση, παροχή συμβουλών και υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες για την προώθησή τους σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Διεξάγουμε έρευνα, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τις εμπειρίες, τις αρχές και τις πολιτικές, που συνδέονται με τη συνύπαρξη και την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, τις αρχές της κοινωνίας των πολιτών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση κοικωνικών γεφυρών.
Ο οργανισμός μας είναι μέλος της ALDA - της Ένωσης των Υπηρεσιών Τοπικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου EMIL (http://emil-network.eu), με έμφαση στη δημιουργία ομάδων εργασίας για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων της περιφερειακής ανάπτυξης.
Έχουμε πιστοποιηθεί με το σύστημα LQW - ένα γερμανικό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που αναπτύχθηκε ειδικά για τα ιδρύματα ΕΕΚ.
Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό Association Generation in:
www.generations-bg.eu
Association Generations
124-B Tsar Samuil Str.
1202 Sofia
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Email: generationsbg@abv.bg< br/>

IDN SERVICIOS INTEGRALES S.L.

image
Η IDN Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες είναι μία ΜΜΕ που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την ολοκλήρωση και την εφαρμογή λύσεων ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων επικοινωνίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συμμετοχή σε έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων λύσεων ασφαλείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς.
Το κύριο μέρος της δραστηριότητάς μας εστιάζει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανταγωνιστικών λύσεων με σκοπό να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να βελτιώσουν το σύστημα διαχείρισής τους.
Η IDN ήταν η έκτη ισπανική επιχείρηση που πιστοποίησε το ISMS της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 του 2005. Επί του παρόντος, η IDN εργάζεται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συστημάτων ασφαλείας και ενέργειες κατάρτισης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της διαδικτυακής εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην περιοχή της Castilla La Mancha.
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία IDN: www.idn.es
IDN - INNOVACION DESARROLLO Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.l
Poeta García Carbonell 8 bajo
02006 Albacete
ΙΣΠΑΝΙΑ
Email: jperete@idn.es
CISO - Αριθμός προγράμματος: 2013-1-PL1-LEO05-37738
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
www.cisoinsmes.eu